Декларация за поверителност

Тази Политика за поверителност за лична информация (наричана по-нататък Политиката) се отнася за цялата информация, която физическо лице (Ели Ставрева-Попова) и / или негови филиали могат да получат за потребител, докато използва сайта https://victoryschool.online/lp-elly - оттук нататък Сайтът.

Използването на Сайта означава безусловното съгласие на потребителя с настоящата Политика и условията за обработка на личната му информация, посочени в нея; в случай на несъгласие с тези условия, потребителят трябва да се въздържа от използването на този ресурс.

1. Лична информация на потребителите, която Сайтът получава и обработва.

1.1. В рамките на тази Политика „лична потребителска информация“ означава:

1.1.1. Лична информация, която потребителят предоставя за себе си независимо при напускане на заявление, извършване на покупка, регистрация (създаване на акаунт) или в друг процес на използване на сайта.

1.1.2. Данни, които се предават автоматично от Сайта в хода на използването му, използвайки софтуера, инсталиран на устройството на потребителя, включително IP адрес, информация от бисквитката, информация за браузъра на потребителя (или друга програма, чрез която се осъществява достъп до сайта), време за достъп, адресът на заявената страница.

1.1.3. Данни, които се предоставят на сайта с цел предоставяне на услуги и / или продажба на стоки и / или предоставяне на други стойности за посетителите на сайта, в съответствие с дейностите на този ресурс:

  • име
  • имейл
  • телефонен номер
  • местоположение
  • връзка към личен уебсайт или социални мрежи
  • ниво на доходите
  • опит в професията

1.2. Настоящата Политика се прилага само за Сайта и не контролира и не носи отговорност за сайтове на трети страни, към които потребителят може да щракне върху връзките, налични на Сайта. На такива сайтове потребителят може да събира или иска друга лична информация, както и други действия.

1.3. Сайтът обикновено не проверява точността на личната информация, предоставена от потребителите, и не упражнява контрол върху тяхната правоспособност. Сайтът обаче приема, че потребителят предоставя надеждна и достатъчна лична информация по проблемите, предложени във формулярите на този ресурс, и поддържа тази информация актуална.

2. Цели за събиране и обработка на лична информация на потребителите

2.1. Сайтът събира и съхранява само тези лични данни, които са необходими за предоставянето на услуги и / или продажбата на стоки и / или предоставянето на други ценности за посетителите на сайта.

2.2. Личната информация на потребителя може да се използва за следните цели:

2.2. Идентификация на страната по споразумения и договори със сайта

2.2.2. Комуникация с потребителя, включително изпращане на известия, заявки и информация относно използването на сайта, предоставянето на услуги, както и обработка на заявки и приложения от потребителя

3. Условия за обработка на личната информация на потребителя и прехвърлянето й на трети страни

3.1. Сайтът съхранява лична информация на потребителите в съответствие с вътрешните разпоредби на конкретни услуги.

3.2. По отношение на личната информация на потребителя се запазва нейната конфиденциалност, освен в случаите на доброволно предоставяне от потребителя на информация за себе си за общ достъп до неограничен брой лица.

3.3. Сайтът има право да прехвърли личната информация на потребителя на трети страни в следните случаи:

3.3.1. Потребителят е изразил съгласието си за такива действия чрез съгласие, изразено в предоставянето на такива данни;

3.3.2. Прехвърлянето е необходимо като част от използването на даден сайт от потребителя или за предоставяне на стоки и / или услуги на потребителя;

3.3.3. Прехвърлянето е предвидено от руското или друго приложимо законодателство в рамките на процедурата, установена от закона;

3.3.4. За да се осигури възможността за защита на правата и законните интереси на Сайта или на трети страни в случаите, когато потребителят нарушава Споразумението за ползване на Сайта.

3.4. При обработката на лични данни на потребителите, Сайтът се ръководи от Федералния закон на Руската федерация "За личните данни".

4. Промяна на личната информация от потребителя

4.1. Потребителят може по всяко време да промени (актуализира, допълни) предоставената от него лична информация или част от нея, както и параметрите на нейната поверителност, като остави изявление до администрацията на сайта по следния начин:

4.2. Потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка на лични данни, като остави изявление до администрацията на сайта по следния начин:

5. Мерки, използвани за защита на личната информация на потребителите

Сайтът предприема необходимите и достатъчни организационни и технически мерки за защита на личната информация на потребителя от неоторизиран или случаен достъп, унищожаване, модифициране, блокиране, копиране, разпространение, както и от други незаконни действия на трети страни с него.

6. Промени в Политиката за поверителност. Приложимо законодателство

6.1. Сайтът има право да прави промени в настоящата Политика за поверителност. Когато правите промени в текущото издание, се посочва датата на последната актуализация. Новата версия на Политиката влиза в сила от момента на нейното публикуване, освен ако новата версия на Политиката не предвижда друго. Текущото издание е винаги на страницата на адрес https://victoryschool.online/lp-elly/policy/policy

6.2. Законът на Руската федерация се прилага към настоящата Политика и отношенията между потребителя и Сайта, възникнали във връзка с прилагането на Политиката за поверителност.

7. Обратна връзка. Въпроси и предложения

7.1. Всички предложения или въпроси относно тази Политика трябва да бъдат насочени по следния начин:

Актуализирано на 30 април 2021 г.